Sähkömarkkinalaki pähkinänkuoressa

Erilaiset lait säätelevät yritysten toimintaa ja niiden tavoitteena on turvata kuluttajien asemaa. Sähkömarkkinalaki on tästä hieno esimerkki, sillä se asettaa sähköyhtiöille vaatimuksia sähkönjakelun varmuuteen liittyen. Lain tarkoituksena on taata loppukäyttäjille sähkön toimitusvarmuus, mutta sen lisäksi myös kilpailukykyinen sähkön hinta sekä kohtuulliset palveluperiaatteet. Tämän tavoitteena on tarjota erityisesti kuluttajalle tasapuolinen palvelukokonaisuus, jossa on otettu huomioon myös sähkön ekologisempi käyttö.

Tässä artikkelissa tutustutaan sähkömarkkinalakiin kuluttajan näkökulmasta ja esittelemme sähkömarkkinalain tärkeimmät pointit pähkinänkuoressa sekä sen, mistä sähkömarkkinalaki on saanut alkunsa ja miten se on vuosien varrella muuttunut.

Sähkömarkkinalaki tuo toimitusvarmuutta loppukäyttäjälle

Suomi on yhä enenevissä määrin riippuvainen sähköstä ja sähkökatkot voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia sekä haasteita. Muun muassa tästä syystä sähkömarkkinalaki on saanut alkunsa, ja sen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on taata sähkön toimitusvarmuus.

Sähkömarkkinalaki astui ensimmäistä kertaa voimaan vuonna 1995, jota on sittemmin uudistettu vuosien saatossa muuttuneiden vaatimusten mukaisesti. Lain viime aikaisin uudistus tuli voimaan vuonna 2013, jonka kimmokkeena toimivat vuonna 2010 Suomea riepotelleet Tapani- sekä Asta-myrskyt. Myrskyt jättivät tuhansia kotitalouksia ilman sähköä tunti kausiksi. Tämän jälkeen lakiin vaadittiin muutos, jonka mukaan lakiin tulee säätää maksimiaika sähkönjakelun keskeytykselle.

Sähkömarkkinalain uudistuksessa säädetäänkin, että jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, ettei sähkönjakelu keskeytyisi yli 6 tuntia taajama-alueella ja 36 tuntia haja-asutusalueella myrskystä tai lumikuormasta johtuen. Maksimimäärät on kirjattu nykyiseen lakiin, jotta vastaavanlaisissa tilanteissa tiedetään myös selkeämmin, kuka on mahdollisten sähkökatkoksista johtuvien vahinkojen korvaaja.

Tae terveelle kilpailulle

Yksi sähkömarkkinalain perus periaatteista on taata taloudellinen sekä terve kilpailu sähkömarkkinoille. Koska sähköverkkoyhtiöillä ei ole käytännössä kilpailijoita, on lain tarkoituksena turvata loppukäyttäjälle kohtuulliset ja tasapuoliset palveluperiaatteet. Muutoin sähköyhtiöt voisivat käyttää lähes monopoliasemaansa mielivaltaisesta hyväkseen. Vaikkakin laki puoltaa tervettä kilpailua, kannattaa sähkö kilpailuttaa kuitenkin aina laista huolimatta!

Sähkön hinnoittelu sekä vuosikorotukset

Jotta terve kilpailu toteutuisi, puututaan sähkömarkkinalaissa myös hinnoitteluun, joka omalta osaltaan on keino myös kohtuullisten palveluperiaatteiden toteutumiseen. Laissa on määrätty tietyt vuosikorotukset, joita ei saa ylittää sähkönsiirron ja sähkönjakelun hinnoittelussa. Lain mukaan maksuja saa korottaa enintään 15 % edeltäneisiin 12 kuukauteen verrattuna.

Tämä turvaa kuluttajien asemaa estämällä ylilyöntien syntymistä hinnoittelun suhteen. Kotitaloudet ovat lähes riippuvaisia sähköstä, joten kohtuullinen hinnoittelu takaa sähkön saatavuuden kaikille ruokakunnille.

Sähkön ekologisempi käyttö

Ekologisuus ja luonnon ajattelu on yksi tämän hetken trendejä kuten aurinkosähkö, jonka tärkeyteen ihmiset ovat heränneet. Tämän puolesta puhuu myös sähkömarkkinalaki, jonka yhtenä tavoitteena on edistää sähkön taloudellista käyttöä. Laissa sanotaan, että sähköalan yritysten tulee edistää sekä omassa toiminnassaan sähkön taloudellista ja säästäväistä käyttöä, mutta opastaa myös asiakasta sähkön fiksumpaan kulutukseen.

Lakiin kirjatut tavoitteet ovat näkyneet monella yhtiöllä käytännössä, sillä yhtiöt ovat panostaneet viime vuosina muun muassa erilaisiin energianseurannan mittareihin, joiden on tutkittu vähentävän sähkön turhaa käyttöä kotitalouksissa.

Sähkömarkkinalakiin kuuluu lukuisia eri kohtia, joissa säädetään erilaisista palveluperiaatteista myös yritysten kesken. Tässä artikkelissa olemmekin käsitelleet lakia vain pintaraapaisuna ja lähinnä kuluttajan näkökulmasta katsottuna.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että lain avulla kuluttajat voivat luottaa paremmin sähkön toimitusvarmuuteen sekä myös kilpailukykyisempään hintaan. Nämä yhdessä luovat myös alustan tasapuolisille palveluperiaatteille, joissa tulisi ottaa huomioon myös ekologisuus sekä sähkönkulutus.

Sähkömarkkinalaki on muuttunut vuosien aikana, ja nähtäväksi jääkin, tulevatko vaatimukset kiristymään entisestään lähivuosina. Lain avulla pystymme paremmin luottamaan sähkön toimitukseen sekä sähköverkon toimivuuteen ympäri Suomen, myös taajama-alueilla!

Vertaa ja valitse

  • Vertaa kaikkia Suomen sähköyhtiöitä
  • Ilmaiseksi

Sähkönkulutus

Sähkönkulutus

Sähkövero – kuinka se muodostuu?

Tiesitkö, että maksat veroa myös sähköstä? Sähkövero tulee maksaa sähkönkulutuksesta ja se peritään usein siirtomaksujen yhteydessä. Sen vuoksi sähkövero voi olla ehkä monelle kuluttajalle vieraampi termi, mutta tämän artikkelin avulla selvennämme, mistä sähkövero muodostuu ja mitä poikkeuksia sähköveron perimiseen kuuluu. Kerromme myös hallituksen ajankohtaisista suunnitelmista sähköveron uudistamiseen.

Sähkönkulutus

Sähköturvallisuus kotona abc

Suomalaisilla on kodeissaan yhä enemmän ja enemmän erilaisia sähkölaitteita, joten sähköturvallisuus on tärkeä asia, johon jokaisen tulisi kiinnittää huomiota. Sähköturvallisuuden perusvaatimukset on kirjattu myös sähköturvallisuuslakiin ja sen mukaan sähkölaitteet tulee suunnitella ja asentaa niin, ettei niistä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle taikka omaisuudelle.

Sähkönkulutus

Asunnon lämmitys – säästövinkkejä kodin pitämiseen lämpimänä

Suomalaisessa rakentamisessa on kautta aikojen jouduttu huomioimaan kylmän ilmaston asettamat vaatimukset. Useimmiten tässä on onnistuttu hyvin, mutta valitettavasti puutteitakin esiintyy. Joka tapauksessa talvi tuo mukanaan tarpeen pitää koti lämpimänä, eikä tällöin voida aina välttää rahanmenoa – suomalaisissa kotitalouksissa lämmitys syö keskimäärin yli puolet käytetystä energiasta. Miten kulut voisi pitää mahdollisimman pieninä ja asunnon samalla lämpimänä?

Ei artikkeleita

Tutustu useampiin artikkeleihin