Mitä julkisyhteisöt ovat?

Julkisyhteisöt ovat tarkasti määriteltyjä yhteisöjä. Suomen julkisyhteisöihin luetaan julkisen sektorin talousyksiköt eli mm. kunnat, seurakunnat, korkeakoulut, valtion laitokset sekä kuntayhtymät. Euroopan unioni on määritellyt direktiivissään, millä perusteella laitos luetaan kuuluvan julkisyhteisöksi. 

Julkisyhteisöt saavat rahoituksensa mm. verotuotoista esimerkiksi valtion ja kunnallisveron muodossa. Lisäksi esimerkiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastot voivat tukea niiden toimintaa. Niillä voi olla myös sijoituksia, joiden myyntivoitoilla tai osingoilla ne voivat rahoittaa toimintaansa. 

Mitä julkisyhteisöt tarkoittavat? 

Julkisyhteisöt ovat osa julkista taloutta ja niiden tulee toteuttaa niille asetettuja tehtäviä. Ne muodostavat pohjan Suomen julkiselle taloudelle, joten niiden asema on hyvin merkityksellinen.    

Vaikka julkisyhteisöt eivät toimi kuin tavalliset osakeyhtiöt, niillä on lukuisia velvollisuuksia. Esimerkiksi tunnusluvut ovat pitkälti julkista tietoa. Niiden tulee niin ikään toteuttaa tilinpäätös, jossa tulee ilmoittaa keskeisiä tietoja, kuten liikevaihto ja tulos.  

Miten julkisyhteisöt toimivat? 

Julkisyhteisöt muodostavat merkittävän osan kansantaloudesta, joten ne on huomioitu monessa eri instituutiossa. Niiden toimintaa säätelee esimerkiksi laki. Lisäksi niiden asemaan on otettu kantaa kilpailulaissa ja sen soveltamisessa. Niiden tuleekin seurata tarkasti niille asetettuja säädöksiä esimerkiksi hankintalaissa. 

Julkisyhteisöjen asema poikkeaa perinteisistä yrityksistä myös monilla muilla tavoilla. Ne eroavat esimerkiksi markkinapohjaisista yrityksistä siten, että niiden jäseniä ei ole vapaus valita. On myös mahdollista, että julkisyhteisön verovelvollisuus poikkeaa muista yhteisöistä.