Vakuudettomat lainat

Lainan takaus – mitä lainan takaajan on huomioitava?

2020-08-05
Zmarta laina

Lainan takaus herättää tavallisesti mielikuvan yksityishenkilöstä, ehkä läheisestä perheenjäsenestä, joka toimii lainan takaajana. Lainan henkilötakaus ei kuitenkaan ole ainoa tapa hankkia lainalle vakuus, vaikkakin takauksesta puhuttaessa tarkoitetaan arkikielessä juuri henkilötakausta. Kuitenkin esimerkiksi valtio toimii maksutta takaajana opinto-
ja ASP-lainoille. Mikäli ensiasunnon ostajan hyöty on käytetty, myös asuntolainaan
voi ostaa takauksen pientä korvausta vastaan Valtiokonttorilta.Lainan henkilötakaus

Henkilötakaus on yhdenlainen lainan takaus. Siinä lainasopimukseen kirjataan päävelallisen lisäksi henkilö, joka takaa lainan eli on vastuussa sen takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei siihen kykene. Mikäli päävelallinen siis ei lyhennä lainaa tai sovi lainan takaisinmaksun muutoksista, siirtyy vastuu kokonaisuudessaan takaajan harteille. Kannattaa siis lukea huolella, että mihin sitoutuu ennen lainapaperien allekirjoittamista.

Henkilötakaajalla on oikeus saada tietoja päävelallisen maksukyvystä ja muista takaisinmaksun kannalta oleellisista asioista. Takaus on rasite takaajan omalle taloudelle, sillä voimassa olevat takaukset heikentävät takaajan maksukykyä rahoituslaitosten silmissä ja näin ollen takaaja ei välttämättä saa omaa lainaa.

Henkilötakaus oli erittäin yleinen tapa taata muun muassa asuntolainat ennen 1990-luvun pankkilamaa. Laman aikana ihmisten taloudellinen tilanne heikentyi ja paljon lainoja erääntyi takaajien maksettavaksi. Nykyään lainoille pyritään asettamaan ensisijaisesti vakuutta, mutta henkilötakaus on toki myös edelleen käytössä. Lainojen lisäksi henkilötakauksia asetetaan nykyään paljon muun muassa vuokrasopimuksiin.

Yleisesti ottaen lainojen henkilötakaamisen suosio on ollut lähihistoriassa vähenemään päin. Tähän merkittävin syy on suomalaisten kasvanut varallisuus – lainan vakuudeksi voidaan yhä useammin asettaa kiinteää omaisuutta. Myös asuntolainoissa valtiontakaus on ottanut ensiasunnon ostajien suhteen aiemmin suositun henkilötakauksen paikan, vaikka valtiontakaus ASP-lainoissakin voi olla korkeintaan 50 000 euroa.

Henkilötakaus on kuitenkin yhä edelleen laajalti käytetty takauksen muoto. Sitä voidaan käyttää myös täydentävästi pienissä määrin juuri esimerkiksi asuntolainoissa. Samaten yrityslainoissa yritysten avainhenkilöt toimivat hyvin tavallisesti henkilötakaajina.

Kuka voi olla takaaja Suomessa?

Henkilötakauksessa on siis kyse siitä, että joku muu kuin itse velallinen ottaa viime käden vastuun lainan takaisinmaksusta siinä tapauksessa, ettei päävelallinen tai -velalliset kykene suoriutumaan takaisinmaksuvelvoitteista. Takaaja antaa sitoumuksen velan takaisinmaksusta.

Pankit ja luotonantajat voivat itse oman harkintansa mukaan päättää siitä, kenet hyväksyvät lainan takaajiksi. Perusedellytykset ovat, että takaajan tulee tietenkin olla täysi-ikäinen, ja hänen oman taloudellisen tilanteensa tulee olla hyvä. Näin taataan se, että luotonmyöntäjän riski pysyy alhaisena: takaajan todella tulee kyetä suoriutumaan lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei siihen itse kykene. Toisinaan voi käydä myös niin, että luoton myöntävä taho vaatii useamman kuin yhden takaajan.

Ystäväpiiristä voi etsiä takaajaa, sillä minkäänlainen veriside ei suinkaan ole edellytyksenä takaajana toimimiselle. On kuitenkin ymmärrettävää, että suuret taloudelliset vastuut voivat asettaa hyvät ja pitkät ystävyyssuhteet koetukselle varsinkin ongelmatilanteissa – suurin osa henkilötakauksista onkin sukulaissuhteisiin perustuvia. Etenkin vanhemmat toimivat usein asuntolainan osatakaajina lapsilleen.

Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee harkita tarkkaan. Takaajalle kerrotaan hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ennen takaussopimuksen solmimista, ja näihin oikeuksiin sekä velvollisuuksiin on syytä perehtyä huolella ennen allekirjoittamista.

Lainan takaaja on tärkeää tietää, mihin hän sitoutuu. Hänen tulee aina olla tietoinen siitä, mistä hän todella ottaa vastuun ja milloin velka voidaan periä häneltä. Takaajan tulee olla myös tietoinen velallisen taloudellisesta tilanteesta ja velan mahdollisista muista takauksista ja panteista. Takaajalla on takaussopimuksen solmimisen jälkeenkin oikeus saada pankilta tietoa velallisen velanhoidosta. Tähän ei tarvita suostumusta velalliselta.

Takaajan vastuu ja velvoitteet

Lainan takaaja ei ole pelkkä nimi paperissa, eikä takaajaksi kannata ikinä alkaa ilman kunnollista harkintaa. Takaajan vastuu kattaa pahimmillaan lainan maksamisen kokonaisuudessaan. Takaaja on vastuussa erääntyvästä lainasta koko omaisuudellaan, joten toisen ihmisen lainan takaaminen saattaa romuttaa oman talouden ja ajaa pahimmillaan luottotietojen menetykseen.

Takaajan vastuu ei pääty velallisen kuolemaan tai edes takaajan kuolemaan. Velallisen kuolemantapauksessa pankki voi periä velkaa takaajalta ja takaajan kuollessa pankki velkoo takaajan kuolinpesää. Kuolinpesän ollessa takaajana perilliset voivat antaa lainalle vakuuden ja näin takaus päättyy.

Takaaja vastaa lainasta myös velallisen velkajärjestelyn aikana. Takaaja voi olla myös hakemassa velkajärjestelyä yhdessä velallisen kanssa. Takaajalle voi erääntyä maksettavaksi se osa lainasta, jota velkajärjestelyssä ei saada perittyä. Pankki voi vaatia takaajaa maksamaan lainan, vaikka velkajärjestely olisi käynnissä. Tällöin takaajalle siirtyy oikeus periä suhteellista osuuttaan velalliselta.

Lainan takaajalla on myös muutamia oikeuksia. Takaajalla on oikeus saada ennen sopimuksen kirjoittamista tietoa siitä, mistä veloista hän ottaa vastuun, milloin velka voidaan häneltä periä, liittyykö velkaan muita takauksia ja pantteja ja millainen velallisen maksukyky on. Takauksen ollessa voimassa takaajalla on oikeus saada tietoja siitä, kuinka velallinen hoitaa velkaa.

Vanhemmat lainan takaajana

Kun nuorelle on ajankohtaista ensiasunnon, lainan takaus vanhemmat tulevat usein avuksi. Usein käy niin, että usein juuri vanhemmat ottavat lainasta vastuun antamalla pantin. Perhesuhteiden ei kannata kuitenkaan antaa vaikuttaa liikaa päätöksentekoon, sillä takausta kannatta aina harkita huolella. Edes vanhempien ei kannata antaa lainan takausta, mikäli tuntuu siltä, että lapsi ei välttämättä hoida lainan maksua huolella. Lainan takaukseen liittyvät ongelmatapaukset saattavat aiheuttaa kitkaa perhesuhteissa ja tämänkin vuoksi takauksen antamista kannattaa harkita.

Lainan takaajaksi tai pantin antajaksi ei kannata lupautua, mikäli suunnittelee ottavansa omaa lainaa piakkoin, sillä takaus heikentää maksukykyä pankin silmissä. Takaajaksi kannattaa alkaa vain silloin, kun oma talous on hyvässä kunnossa. Takaukseen liittyvää riskiä voi mitigoida pyytämällä lainan ottajaa harkitsemaan lainavakuutusta. Myös useat vakuudettomat vaihtoehdot tai reaalivakuuden asettaminen ovat harkinnan arvoisia asioita lainaa otettaessa.

Vaihtoehtoja henkilötakaukselle

Mikäli takaajaa ei haluta tai voida hankkia, on markkinoilla myös useita vaihtoehtoja kuten vakuudeton laina. Mikäli lainan tarve on todellinen, kannattaa näitä vaihtoehtoja vertailla Zmartan palvelun avulla. Vakuudetonta lainaa on mahdollista hakea jopa 60 000 euroon saakka. Tyypillisiä kohteita, joihin haetaan lainaa ilman vakuuksia, ovat autolaina, remontointtilaina sekä matkalaina.

Vakuudettomissa lainoissa lainasummat ovat tavanomaisesti vakuudellisia pienempiä, ja kasvanutta riskiä kompensoidakseen luotonantajat perivät näissä lainoissa suurempaa korkoa.

Toinen vaihtoehto henkilötakaukselle on niin kutsuttu omatakaus. Kyse on luotonantajan myymä lisävakuutus, joka toimii vakuutuksen tavoin. Omatakausta käytetään etenkin asuntolainoissa, mikäli ostettavan asunnon arvo ei yksinään riitä vakuudeksi (tavallisesti asunnon vakuusarvo on 70 % sen käyvästä arvosta) eikä lainanhakijalla ole tarjota riittävästi muita vakuuksia tai säästöjä.

Mikäli haluat kilpailuttaa vakuudettoman lainan nyt, valitse lainalaskurista sinulle sopiva summa ja aloita lainavertailu Zmartalla!

Luottotakaus vai lainan takaus?

Luottotakaus tai omatakaus on vaihtoehtoinen tapa asettaa takaus kattamaan vakuuden jälkeen jäävää osuutta. Se on siis käytännössä esimerkiksi täytepanttina toimivan henkilötakauksen riskittömämpi vaihtoehto. Se on riskittömämpi sen takia, että siinä lisävakuus ostetaan pankilta ja näin ollen kukaan yksityishenkilö ei joudu vastaamaan lainasta omaisuudellaan. Luottotakaus maksaa pankin hinnaston mukaisen summan, mutta se on muun muassa valtiontakausta joustavampi takauksen muoto.

Luottotakaus sopii tilanteisiin, jossa omaa vakuutta ei ole riittävästi eikä lainan ottaja halua tai voi asettaa henkilötakaajaa lainalle. Luottotakauksen hinta kannattaa aina selvittää lainaa otettaessa, sillä se on takauksena varsin toimiva, sillä se on lainan ottajalle riskitön, eikä aseta lainalle tiukkoja erityisvaatimuksia kuten vaikkapa valtiontakaus. Luottotakauksen tai omatakauksen, kuten sitä joskus kutsutaan, ainoa negatiivinen puoli on sen korkea hinta.

Valtiontakauksen haku – ABC

Asuntolainan valtiontakaus, ASP valtiontakaus ja opintolaina ovat esimerkkejä valtiontakauksen piirissä olevista lainoista. Valtiontakaus on nimensä mukaisesti sopimus, jossa valtio lupaa maksaa lainan takaisin, mikäli velallinen ei siihen pysty. Valtiontakaus asettaa lainalle tiettyjä erityisehtoja ja se toimii tietynlaisena tukimuotona muun muassa ensiasunnon ostajille ja opiskelijoille, joilla ei vielä ole muuta omaisuutta lainan vakuudeksi.

Käytännössä valtiontakauksen hakeminen on yksinkertaista, mutta prosessi vaihtelee hieman haettavasta lainasta riippuen. Opintolainassa jokainen opintotuen saaja saa myös valtiontakauksen opintolainaa varten automaattisesti. Tieto menee pankille automaattisesti silloin kun opiskelija hakee lainaa.
ASP-lainassa ja korkotuetussa asuntolainassa valtiontakausta haetaan lainan suuruudelle, ei siis asunnon ostohinnalle. Takaus on maksuton ja sen haku tapahtuu automaattisesti lainan myöntämisen yhteydessä. Erillistä hakemusta ei siis tarvita.

Yrityksen lainan takaaminen

Henkilötakausta voidaan tarvita myös silloin, kun kyseessä on yritys lainan takaus. Henkilötakaaja eli esimerkiksi yrityksen omistaja tai joku muu henkilö vastaa tällöin omaisuudellaan yrityksen lainan maksusta, mikäli yritys ei sitä tee. Takaus toimii pääpiirtein samoin kuin yksityishenkilön lainan takaaminen.

Lisäksi yrityksille on tarjolla muita takausmuotoja, kuten Finnvera –takaus. Yritys voi asettaa myös reaalivakuuden tai muun pantin kattamaan puuttuvan vakuuden osaa.

Lainan takaamisen vaihtoehdot

Lainan takaamiselle on omatakauksen, valtiontakauksen ja henkilötakauksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja. Muun muassa omaisuutta voi asettaa pantiksi turvaamaan velan maksua. Tätä tapaa kutsutaan reaalivakuudeksi ja tällöin ainoastaan kyseinen omaisuus eli vaikka jokin kiinteistö tai kiinnitys menetetään, jos lainan maksu epäonnistuu. Reaalivakuus käy yritys- ja henkilöluottojen vakuudeksi.

Aina vakuutta ei edes tarvita. Mikäli lainan tarve on pienlaina ja lyhytaikainen, voi paras ratkaisu olla ottaa vakuudeton laina tai kulutusluotto. Näissä lainoissa lainan saaminen riippuu puhtaasti luotonmyöntäjän arvioon asiakkaan maksukyvystä. Vakuutta tai panttia ei tarvita. Pankki tasapainottaa kasvanutta riskiä tarjoamalla korkeamman koron, kuin vakuudellisissa lainoissa. Vakuudeton laina on kuitenkin hyvä valinta vaikkapa remonttilainaksi tai veneen ostoon.

Enemmän tässä kategoriassa

Katso kaikki
Zmarta laina
Vakuudettomat lainat Kulutusluottoja koskeva lakimuutos – mistä on kyse?
Meillä Zmartalla vastuullisuus on tärkeä asia ja noudatamme tarkasti uutta kulutusluottoihin liittyvää lainsäädäntöä. Me ...
Zmarta laina
Vakuudettomat lainat Mitä tarkoittaa lainan marginaali?
Lainoihin liittyy sanastoa ja käsitteistöä, joka ei välttämättä avaudu tavan tallaajalle täysin. Lainan marginaali kuulu ...
Zmarta laina
Vakuudettomat lainat Kiinteäkorkoinen laina ja lainan takaisinmaksu
Lainanhakijat ja lainaa jo nostaneet aprikoivat usein takaisinmaksun aikatauluja. Zmartanlaskuri tarjoaa havainnollisen ...