Mikä on duraatio?

Duraatio voi viitata terminä kahteen eri asiaan. Ensimmäinen niistä on Macaulayn duraatio. Siinä määritellään, kuinka monta vuotta kestää, että sijoittaja saa velkakirjaan sijoitetun pääoman kuponkikorkona takaisin.  

Toinen vaihtoehto termin käyttöön on modifioitu duraatio. Siinä otetaan huomioon korkoriski eli käytännössä korkotason muutos suhteessa velkakirjan arvoon. Modifioidulla duraatiolla on suuri merkitys sijoittajalle, joka on kiinnostunut sijoittamaan velkakirjoihin

Ennen duraation tutkimusta onkin hyvä tarkistaa, kumpaa tunnuslukua siinä lasketaan ja kummasta on kiinnostunut. Tämä asia onkin hyvä ottaa huomioon sijoitusstrategiaa laadittaessa ja riskiprofiilia suunnitellessa. 

Miten duraatio toimii? 

Modifioitu duraatio voidaan lasketa tietyllä kaavalla, jossa otetaan huomioon joukkovelkakirjan kassavirta painotettuna keskiarvona ja suhteutetaan se muiden keskeisten tekijöiden kanssa. Mikäli korkoympäristössä tapahtuu muutoksia, se vaikuttaa niin ikään joukkovelkakirjan muutokseen positiivisesti tai negatiivisesti. 

Duraatio voi olla joko matala tai korkea. Yleensä duraatio suhteutuu lainan juoksuaikaan.  

Duraatio ja velkakirjan arvo 

Modifioitu duraatio auttaa sijoittajaa hahmottamaan joukkovelkakirjan riskiä korkotasoon nähden. Sillä on niin ikään merkittävä vaikutus velkakirjojen rahalliseen arvoon, joten sijoittajan tuleekin punnita arvonmuutoksen riski ja suhteuttaa se omaan sijoitusstrategiaan. Jos niissä on matalampi korko kuin mitä nykyisellä korkotasolla saisi, vanhan velkakirjan arvo vähenee, sillä siitä saa heikomman tuoton kuin mitä uudemmista lainoista saisi.